Részletes program 2024

Helyszín:            A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)

08.30 – 09.00     Megérkezés, regisztráció

09.00 – 09.15     Ünnepélyes megnyitó, köszöntők

09:15 – 10:00     Egri Balázs (okl. építészmérnök, ügyvezető, nemzetközi minősített passzívháztervező, Mátis és Egri Kft), Galambos Tamás (ügyvezető, tulajdonos, Galambos Holding Kft.) Iparterület születőben – a G2 logisztikai központ Szombathely északi iparterületén

Absztrakt megtekintése
Az elmúlt évtizedben új iparterület került kijelölésre Szombathely északi határában. A területrendezési, közművesítési és útépítési feladatok részben már megvalósításra kerültek és az első ipari épületek is megépültek. Ezek közül az egyik beruházás, a Galambos cégcsoporthoz tartozó „G2” nevű logisztikai központ első ütemének terveit cégünk készítette, hivatalos átadására a napokban kerül sor. Az előadás keretében az új iparterület születését, előkészítésének körülményeit, megvalósulásának hatásait igyekszünk feltárni az új logisztikai központ létrehozásának bemutatásán keresztül.

10:00 – 10.30     Németh Kornél (Minőségirányítási és Mérnökségi igazgató, IVY Technology Kft.) A technológia fejlődésének hatása a mérnöki kompetencia igényekre

10.30 – 10.45     Kávészünet

10:45 – 11:15      Kiss Péter (tű. alezredes) – Innovatív kezdeményezés a katasztrófavédelemben

Absztrakt megtekintése
Az Interreg Central Europe program az Európai Unió olyan programja, amely egész Közép-Európában elősegíti a közintézmények, magánvállalkozások és civil társadalmi szervezetek közötti együttműködést. A programban olyan transznacionális együttműködési projekteket támogatnak, amelyek képesek fejlődést generálni, új válaszokat adnak a XXI. század kihívásaira Közép-Európában. A program az olyan innovatív projektötleteket preferálja, amelyek hozzájárulnak a régió zöldebbé, intelligensebbé, összekapcsoltabbá vagy integráltabbá tételéhez. A projektötletek összegyűjtése érdekében rendszeresen pályázati felhívásokat tesznek közzé. A 2021-2027 közötti programozási időszakban eddig 53 projektet választottak ki 2022. decemberében támogatásra. A projektekben 9 különböző országból 559 partner működik együtt, hogy a Program célkitűzéseinek megfelelően dolgozzanak egy élhetőbb Közép-Európáért. A pályázatok közel 100 millió eurós költségvetéssel kerültek támogatásra, melynek keretében kb. 2 – 5 millió euró támogatást kapnak a projektek. A pályázatok kritériumai, hogy ágazatokon átívelő megközelítést alkalmazzanak, horizontálisan és vertikálisan is együttműködjenek a partnerszervezetek. Releváns elvárás, hogy logikus felépítésű, a szakpolitikai és stratégiai szinergiákat, és innovatív elemeket tartalmazzanak. A kritériumok mellet 4 fő prioritásnak és 9 alprioritásnak kell megfelelnie egy projektnek. Ezek a prioritások a Smart, Green, Connected, és a Governance. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2. prioritás Green (Együttműködés egy zöldebb Közép-Európáért), 2.2. alprioritásában (Az éghajlat-változási kockázatokkal szembeni ellenálló képesség növelése Közép-Európában) érintett projektben vesz részt. A LOCALIENCE projektben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon kívül további 10 partner szervezet dolgozik együttműködésben. A tanulmányban a LOCALIENCE projektünket elhelyeztük az Európai Kutatási Térség, a Horizon Europe keretprogram és a Uniós katasztrófavédelmi Reziliencia célok kontextusában. A projekt kiválóan illeszkedik mindegyik szakpolitikai háttérhez, és azokkal megfelelő szinergiában van. A LOCALIENCE = LOCAL + RESILIENCE címet viselő pályázat célja, hogy a szélsőséges időjárási eseményekre való reagáló képességet és ellenálló képességet fejlessze a régióban, a katasztrófavédelmi, vízgazdálkodási, tűzoltó- és mentési szereplők együttműködését javítsa, magas szintű szakmai logika alapján a helyi szintű, nem hivatásos lakossági és civil szereplőkkel való kapcsolatot szorosabbra fűzze.

11.15 – 11.45     dr. Bartuszek Lilla Judit (A Fenntartható Városok alapítója) Fenntartható Városok. Élhető Települések

Absztrakt megtekintése
2015 szeptemberében az ENSZ Közgyűlés elfogadta a fenntartható fejlődés 2030-ra kitűzött menetrendjét, amely 17 Fenntartható Fejlődési Célt (angolul: Sustainable Development Goals, SDG) tartalmaz. Az SDG-célok, vagy az „Agenda 2030”, ahogy azt gyakran nevezik, a nemzetközi közösség ambiciózus erőfeszítése annak biztosítására, hogy „senki sem maradhat hátra” a mindenki számára a fenntartható fejlődési célok eléréséért vívott küzdelem során. Annak a struktúrának a megismerése és államtudományi aspektusból történő elemzése, melyen keresztül a Fenntartható Fejlődési Célok implementálásra kerülnek – a nemzetközi szinttől kezdve, a európai uniós együttműködésen át, a regionális csoportosulásokon keresztül egészen a nemzeti szintekig- elengedhetetlen. A helyi közigazgatás, valamint az önkormányzatok fenntarthatósági átállásban viselt szerepének vizsgálata külön hangsúlyt érdemel. Kutatásom célja ezen említett folyamatok feltárása, a közöttük lévő szinergiák keresése, ezzel pedig az elkövetkező évtized fenntarthatósággal kapcsolatos értekezéseihez történő magyar vonatkozású, tudományos igényű hozzájárulás megalapozása.

11.45 – 12.00     Hozzászólások

12:00 – 13:00    Ebédszünet 

Helyszín:            A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)

13.00 – 13.30    Varga Piroska DLA (vezető tervező, Grafit Műterem Kft. ;  egyetemi adjunktus , Széchenyi Egyetem ,  Építész-, Építő- és  Közlekedésmérnöki Kar, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék)Felhagyott ipari területek, mint kulturális szintterek

Absztrakt megtekintése
Az ipari területek újrahasznosításának jelentősége és igénye megerősödött az utóbbi évtizedekben, mivel a felerősödő dezindusztrializáció miatt az ipari területek egy részére már nincs szükség a termeléshez. Emellett az ingatlanpiac megélénkült, így felgyorsult e területek funkcióváltása. Az ún. barnamezős területek a városfejlesztés központi kérdésévé váltak, hatékony újrahasznosításuk érdekében beavatkozásra van szükség. A gazdasági szempontok mellett az ipari örökség megőrzése (ipari örökségvédelem), bemutatása és rekultiválása kiemelt jelentőségű feladattá vált különösen azokban a térségekben, amelyekben a végbement radikális gazdasági szerkezetváltás következtében halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek egyes társadalmi csoportok. Az előadásban röviden kitérek az ipri örökségvédelem kialakulására,állapotára, törvényi hátterére. Majd bemutatásra kerül az ipari területek újrahasznosításának jellemző típusai, megvalósult projektekkel szemléltetve.

13.30 – 14.00     Révi Zsolt (építészmérnök/okl. urbanista Győr, Széchenyi Egyetem címz. egyetemi docens, ügyvivő szakértő Győr, Concilium Arts Alapítvány/Torula Műv. Kp. kuratóriumi elnök) A győri ipartörténet emlékeinek újjászületése és újjá- nemszületéseinek jellemző példái és példázatai

Absztrakt megtekintése
Győr ’iparváros’, ’gazdag város’, ’gazdag iparváros’ / volt … vagy ma is az! (?) – tartja a közhely. Mint minden közhely ez egyszerre igaz is és nem is igaz. Az bizonyosan és vitathatatlanul tény, hogy nagy, nagyon hosszú múltra visszatekintő és széleskörű, valóban gazdag hagyománya van, a valóban gazdag (volt-van) győri iparnak. Ennek, azaz a „Győri ipar, iparterületek születésének” kutatása és feldolgozottsága, szak-, és népszerű irodalma úgyszólván teljes körű, könnyedén hozzáférhető. Ezért ennek ismertetése nem tűnik szükségesnek, jelen esetben ’érdekesnek’ sem. Ugyanakkor még nyitott terület, és nem kevés tanulsággal szolgál (szolgálhat) az iparterületek alakulása, átalakulása. Az eredeti rendeltetés szerinti működés változatlansága illetve evolúciója, az eredetihez hasonló működés, funkció aktualizálódása, illetve – leginkább – a teljes átalakulás. A fel- (el)-hagyott funkció következtében szükségszerűen előállott változás. A változás milyensége, mibenléte. Azaz lett-, maradt-e ’rozsda- (’barna-) övezet, vagy nem. S ha nem akkor milyen újjászületés, újrahasznosítás, vagy – végsősoron – eltörlés, feledés lett-e a sorsa. Mennyire lett élvezője, vagy áldozata az ’ingatlanhasznosításnak’, gazdaságnak, urbanisztikai, vagy ’antiurbanisztikai’ fejlődésnek? Ezt mutatja be az előadás általában, és néhány jellemző példa – részletesebb -ismertetésével.

14.00 – 14.15     Kávészünet

14.15 – 14.45     Ambrus Fruzsina (alpolgármester, Sepsiszentgyörgy) – Város a városban- A sepsiszentgyörgyi volt Cigaretta gyár fejlődéstörténete

Absztrakt megtekintése
A sepsiszentgyörgyi Cigaretta gyár épületegyüttesét 2021-ben vásárolta meg Sepsiszentgyörgy Város Önkormányzata, miután 2010-ben felszámolták a gyár tevékenységét. Azóta első sorban turisztikai és kulturális jellegű eseményeknek ad otthont, de a jövőben több intézmény is helyet kap majd benne. Az Önkormányzat elképzelései szerint a Cigaretta gyár épülete úgy kellene visszakerüljön a város vérkeringésébe, valamint az erdélyi emberek köztudatába, mint Erdély legnagyobb Innovációs és Turisztikai Központja. Szeretnénk egy olyan várost kialakítani a város szívében, amely akár több napig ki tudja szolgálni egy család minden tagját a legkisebbektől a legidősebbekig, de amely akár arra is lehetőséget biztosít, hogy más településekről érkező vendégeinknek szállást biztosítson. Előadásom szeretném bemutatni azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt 3 évben a gyár területén kerültek megszervezésre, valamint néhányat azokból a tervekből, amelyeknek a megvalósításai már elindultak!

14.45 – 15.15      Nagy Adrienn (projektmenedzser) Inota Fesztivál (Magyarország legnagyobb audiovizuális eseménye a Várpalota melletti inotai hőerőműnek lenyűgöző területén)

Absztrakt megtekintése
A 2023-as első INOTA Fesztivál a budapesti NVC rendezvényszervező kollektíva és a Centrum Production közös kezdeményezéseképpen jött létre azzal a célkitűzéssel, hogy létrejöjjön Magyarország legnagyobb audiovizuális fesztiválja, amin nem csak előremutató zenei actek, de fényinstallációk, mappingek és egyéb kortárs vizuális alkotások is felsorakoznak – sok esetben a zenei előadások szerves részeként -, mindez a szocialista múlt egyik legnagyobb ipari beruházásának, a Várpalota melletti inotai hőerőműnek lenyűgöző területén, ahol ennek nyomán a múlt és jövő formái rendeződnek egy megismételhetetlen egységbe. 2024-ben INOTA ismét jelentkezik, de ezúttal nem fesztivál, hanem dedikált események formájában: áprilisi fővárosi showcase eseményünket követően először július 12-én és 13-án térünk vissza az erőmű területére, reggelig tartó újhullámos technót és a határfeszegető elektronikát költöztetve a még mindig letaglózó méretekkel bíró Turbinacsarnokba.

15.15 – 15.45     Dr. Kisőrsi-Farkas Zsófia PhD.  (történész, egyetemi adjunktus  ELTE – Savaria Egyetemi Központ) – A megkésett iparosítás társadalmi következményei Szombathelyen és környékén

Absztrakt megtekintése
Szombathely és Vas megye az ötvenes évek első felében meginduló iparfejlesztésből csak kis mértékben részesült. A nyugati határ közelsége miatt a vasi megyeszékhely nagyon kevés beruházást kapott. Munkalehetőségek hiányában férfi elvándorlás, és ennek következtében masszív nőtöbblet sújtotta a megyét. Az ötvenes évek végén végrehajtott kényszer kollektivizálás a város felé lökte az ipari munkát kereső falusi tömegeket is. A hatvanas évek elején többezer munkakereső lepte el a várost. A pártnak lépnie kellett, új gyárakra üzemekre, üzemrészekre ruházott be. De elkésett. Milyen hatásai voltak ennek a megkésett iparfejlesztésnek a város és a megye társadalmára? Előadásomban ezt a kérdést igyekszem megválaszolni.

15.45 – 16.00     Hozzászólások, oklevelek átadása, nap zárása

Helyszín:            A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)

09.00 – 09.10     Bevezető

09.10 – 09.40      Mátis Barna (okl. építészmérnök, vezető településtervező, Mátis és Egri Kft) – A laktanyától az elektronikán át a városi alközpontig

Absztrakt megtekintése
Izgalmas, igazi 20. századi történet az előző századfordulón épült egykori gyalogsági laktanya sorsa, amelyre egy évtizeddel ezelőtt több helyi tervezőiroda összefogásával előzetes városfejlesztési akcióterv készült. Hogyan nézett ki a múltban, mit mutat ma, és miként szeretnénk, ha kinézne a jövőben a terület, amely két eltérő politikai rendszerben is elektronikai vállalatnak adott otthont.

09.40 – 10.10      Gáspár Péter (okl. építészmérnök, vezető tervező, Gáspár Mérnöki Iroda) Ipari terület rehabilitációja (Szombathely, volt Epcos terület)

Absztrakt megtekintése
A belvárosba beékelődött iparterület hasznosításának története. A terület történelmi vizsgálata, régi térképek segítségével. A tervezést megelőző fejlesztési gondolatok és annak különböző lehetőségeit is bemutatom. Ismertetem a megvalósult épületeket.

10.10 – 10.25     Kávészünet

10.25 – 10.55      Babós Csaba (elnök, Szombathelyi Vívóakadémia SE) Hogyan lett egy elhagyott üzemcsarnokból a szombathelyi Komatits József  Vívóterem, a kulturált, korszerű sportolás tere?

Absztrakt megtekintése
Az előadás bemutatja a „Szombathely, Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése” című projekt keretében újonnan kialakított vívóterem működését, működtetését, kiemelve a tervezés és kivitelezés során figyelembe vett sporttechnikai újításokat, korszerű technológiákat. A vívóterem kiváló sporttechnikát biztosít, melyet a modern berendezések és eszközök támogatnak. Az előadás hangsúlyozza az innováció fontosságát a sportinfrastruktúrában és az energiahatékonyság szerepét a fenntartható üzemeltetésben. Az előadás továbbá rámutat arra, hogy a vívóterem kulturált, igényes környezete vonzó lehet a sport iránt érdeklődő gyerekek és szüleik számára. A modern létesítmények és esztétikus kialakítás ösztönzőleg hatnak a sport iránti elköteleződésre, és bizalmat ébresztenek a szülőkben a gyermekük sporttevékenysége iránt. A kényelmes és biztonságos környezetben történő sportolás lehetősége hozzájárulhat a fiatalok sport iránti lelkesedésének és elkötelezettségének növekedéséhez.

10.55 – 11.25      Nagylaki András (a szombathelyi cserkészház vezetője) Ipari létesítményből cserkészház – megvalósulás és fenntarthatóság

Absztrakt megtekintése
A Cserkészház történeti előzményei. Cserkész Székházból ipari létesítmény, majd ipari létesítményből újra Cserkész Székház. Az épület és cserkészmozgalom kapcsolódása. A megvalósulás, a kihasználtság és a fenntarthatóság kapcsolata. A karanténidőszak nehézségei egy közösségi központ működésében. Jelenlegi állapot és működés. Jövőbeli tervek és elképzelések.

11.25 – 11.45     Hozzászólások

11.45 – 12.30     Ebédszünet

12:30 – 13:30     Helyszínbejárás volt EPCOS telep (9700 Szombathely, Szent László Király u.)   

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)           

Az Országos Főépítészi Kollégium – Magyar Főépítészek Egyesülete, Vas Vármegyei Építész Kamara, és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közös rendezvénye

Tematika:           Az új építészeti törvény alapján minden település/járás főépítészt fog alkalmazni. Érdemes erre az új helyzetre közösen, előre felkészülni.

Moderátor:        Fabacsovics Zoltán, Veszprém vármegye főépítésze

Tervezett program:

14:00 – 14:05     Köszöntő, Megnyitó

14:05 – 14:45      Gombos Márk (helyettes államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium) A magyar építészetről szóló törvény önkormányzati és főépítészi vonatkozásai

14:45 – 15:10     Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium) Főépítészek, állandóság és változás

15:10 – 15:40     kérdések, észrevételek

15.40 – 16:25     Főépítészi tevékenység napjainkban – felkért három önkormányzati főépítész előadása

16:25 – 17:00     kérdések, észrevételek

17:00                  zárszó Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium)

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)           

Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika kurzusának hallgatóinak előadásai                                           

10.00 – 10.10     Bevezető 

10.10 – 10.30     Iszak Fanni (egyetemi hallgató, ELTE – SEK) Szombathely összeköt: Ipar és a sport kapcsolata

10.30 – 10.50   Hegedűs Hella (egyetemi hallgató, ELTE – SEK) Zöld közlekedés Szombathelyen:  Fenntartható megoldások a városi mobilitásért

10.50 – 11.10      Szekeres Szederke (egyetemi hallgató, ELTE – SEK) Ipari vállalat növekedésének lehetőségei, veszélyei

11.10 – 11.30     Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadása

Helyszín: Szombathely belváros            

13.00 – 15.00 Vezetett séta Szombathely belvárosában a régen volt ipari létesítmények hasznosításának bemutatására (EPCOS – Cipőgyár – Nyomda…)